Cena funta brytyjskiego w ostatnim tygodniu 18 – 23 września. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Po ile jest dziś funt?

Miniony tydzień na rynkach finansowych był pełen niespodzianek, co skłoniło inwestorów i analityków do jeszcze głębszej analizy wydarzeń i trendów. Jednym z kluczowych aspektów, który przykuwał uwagę, był znaczący ruch w kursie funta brytyjskiego (GBP) w stosunku do innych walut. Dlatego też dziś skupimy się na analizie zmienności kursu funta brytyjskiego w kontekście ostatnich wydarzeń na rynkach finansowych.

Jednym z głównych czynników wpływających na funta brytyjskiego pozostaje kwestia Brexitu i rozwijające się relacje handlowe między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Pomimo faktu, że umowa handlowa została osiągnięta na ostatnią chwilę pod koniec 2020 roku, wciąż istnieje wiele kwestii do uregulowania i potencjalnych niespodzianek, które mogą wpływać na funta. Negocjacje handlowe, decyzje polityczne i wydarzenia związane z Brexitem nadal mogą generować zmienność na rynku GBP.

Decyzje Banku Anglii dotyczące polityki monetarnej są kolejnym kluczowym elementem wpływającym na kurs funta. Obniżki stóp procentowych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz programy skupu aktywów miały na celu wspieranie gospodarki, ale mogą wpływać na wartość waluty. Inwestorzy obserwują uważnie komunikaty banku centralnego, aby przewidywać ewentualne zmiany w polityce stóp procentowych.

Dodatkowo, dane ekonomiczne z Wielkiej Brytanii, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i saldo handlu, nadal będą odgrywać istotną rolę w kształtowaniu sentymentu rynkowego wobec funta. Słabe wskaźniki mogą wywierać presję na spadek wartości GBP, podczas gdy pozytywne dane mogą ją wzmocnić.

Warto także pamiętać, że na kurs funta brytyjskiego wpływają również globalne czynniki, takie jak wydarzenia na rynkach globalnych, zmiany w polityce międzynarodowej oraz sentyment inwestorów wobec ryzyka.

Podsumowując, kurs funta brytyjskiego jest obecnie narażony na wiele czynników wpływających na jego zmienność. Dla inwestorów i traderów jest to okres, w którym dokładna analiza i monitorowanie bieżących wydarzeń oraz trendów na rynku GBP może być kluczem do podejmowania mądrych decyzji inwestycyjnych. Niepewność i niespodzianki mogą prowadzić do zarówno ryzyka, jak i okazji na rynku walutowym.

Kto ustala wartość waluty?

Wartość waluty jest ustalana na rynkach walutowych poprzez interakcję popytu i podaży na daną walutę. Nie jest ona ustalana przez jedną instytucję czy jednostkę, ale wynika z działań wielu uczestników rynku, w tym banków, inwestorów, korporacji i innych podmiotów.

Kluczowym mechanizmem, który kształtuje wartość waluty, jest mechanizm cenowy. Na rynku walutowym, kurs walutowy, czyli cena jednej waluty w odniesieniu do innej, jest wynikiem konkurencji między kupującymi i sprzedającymi daną walutę. Wzrost popytu na daną walutę w stosunku do innej prowadzi zazwyczaj do wzrostu jej wartości, podczas gdy spadek popytu może prowadzić do jej osłabienia.

Istnieją różne czynniki, które wpływają na popyt i podaż na daną walutę, co z kolei wpływa na jej wartość. Oto niektóre z tych czynników:

 1. Polityka monetarna: Decyzje banku centralnego danego kraju dotyczące stóp procentowych i programów skupu aktywów mają duży wpływ na wartość waluty. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać inwestorów, co podnosi wartość waluty, podczas gdy obniżki stóp procentowych mogą ją osłabić.
 2. Sytuacja gospodarcza: Dane ekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i saldo handlu, odzwierciedlają zdrowie gospodarki danego kraju i wpływają na postrzeganie waluty.
 3. Czynniki polityczne: Wydarzenia polityczne, takie jak wybory, referendum i zmiany w rządzie, mogą wpływać na wartość waluty poprzez wprowadzanie niepewności na rynkach.
 4. Czynniki globalne: Wydarzenia na arenie międzynarodowej, konflikty geopolityczne, zmiany w polityce handlowej i globalne kryzysy mogą wpływać na wartość walut.
 5. Sentyment inwestorów: Czynniki psychologiczne, emocje i sentyment inwestorów również odgrywają istotną rolę na rynkach walutowych. Wiara w przyszły rozwój lub spadek wartości danej waluty może wpływać na decyzje inwestycyjne.

Ostatecznie, wartość waluty jest wynikiem złożonej interakcji wszystkich tych czynników na rynkach finansowych. Handel walutami odbywa się przez całą dobę, co oznacza, że kursy walut mogą się zmieniać w każdej chwili w zależności od aktualnych wydarzeń i informacji. Dlatego inwestorzy i traderzy korzystają z analizy technicznej i fundamentalnej, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne na rynkach walutowych.

Jakie są różnice między handlem długoterminowym a krótkoterminowym na rynku walutowym?

Handel na rynku walutowym może przyjąć wiele różnych form i strategii, z których dwie główne to handel długoterminowy i krótkoterminowy. Oto główne różnice między tymi dwoma podejściami:

 1. Okres trwania pozycji:
  • Handel długoterminowy: To podejście polega na trzymaniu pozycji przez długi okres czasu, zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy lub nawet lat. Inwestorzy długoterminowi starają się wykorzystać długotrwałe trendy i fundamentalne czynniki wpływające na kursy walut.
  • Handel krótkoterminowy: W tym przypadku pozycje są trzymane przez krótki okres, od kilku sekund (day trading) do kilku dni (swing trading). Handlowcy krótkoterminowi skupiają się na wykresach krótkoterminowych i próbują wykorzystać krótkotrwałe wahania cen.
 2. Częstotliwość transakcji:
  • Handel długoterminowy: Inwestorzy długoterminowi dokonują stosunkowo niewielkiej liczby transakcji w ciągu roku. Często związane jest to z dłuższym okresem analizy i oczekiwania na realizację swoich celów inwestycyjnych.
  • Handel krótkoterminowy: Handlowcy krótkoterminowi dokonują wielu transakcji w ciągu dnia lub tygodnia. Mogą wchodzić i wychodzić z pozycji wielokrotnie w poszukiwaniu krótkotrwałych okazji.
 3. Strategie i analiza:
  • Handel długoterminowy: Inwestorzy długoterminowi często polegają na analizie fundamentalnej i długoterminowych trendach. Mogą to być inwestycje oparte na makroekonomii, ocenie zdrowia gospodarek i prognozach długoterminowych.
  • Handel krótkoterminowy: Handlowcy krótkoterminowi często korzystają z analizy technicznej i krótkoterminowych wskaźników do podejmowania decyzji. Szukają krótkotrwałych wzorców cenowych i próbują wykorzystać krótkie ruchy na rynku.
 4. Ryzyko i nagroda:
  • Handel długoterminowy: Inwestorzy długoterminowi często akceptują większe ryzyko, ponieważ są bardziej narażeni na długoterminowe wahania cen. Jednak potencjalne nagrody mogą być również większe w przypadku trafnych inwestycji.
  • Handel krótkoterminowy: Handlowcy krótkoterminowi mogą kontrolować ryzyko na bieżąco, ale często dokonują wielu małych transakcji, co może prowadzić do kosztów transakcyjnych. Potencjalne zyski są zazwyczaj mniejsze niż w handlu długoterminowym, ale mogą się gromadzić w ciągu krótkiego okresu.

Oba podejścia mają swoje zalety i wady, a wybór między nimi zależy od indywidualnych preferencji inwestora, jego poziomu doświadczenia oraz strategii inwestycyjnej. Niezależnie od wybranego podejścia, ważne jest dokładne planowanie, zarządzanie ryzykiem i rozwijanie umiejętności handlowych.

Analiza zmienności kursu funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Aby uzyskać dokładne i aktualne informacje dotyczące zmienności kursu funta w danym okresie czasu, zalecam skonsultowanie się z profesjonalnym źródłem finansowym lub korzystanie z narzędzi analizy rynku, które dostarczają historyczne dane i wykresy kursów walutowych. Analizowanie historycznych danych może pomóc w zrozumieniu wzorców i tendencji, które miały miejsce w przeszłości, ale nie stanowi gwarancji przewidywania przyszłych ruchów cen.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność korony czeskiej

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) i korony czeskiej (CZK) może dostarczyć cennych informacji na temat relacji między tymi dwoma walutami oraz czynników wpływających na ich wartość. Oto kilka kluczowych aspektów, które można wziąć pod uwagę w analizie zmienności tych dwóch walut:

 1. Różnice w polityce monetarnej: Polityka monetarna Banku Anglii (dla funta brytyjskiego) a Narodowego Banku Czech (dla korony czeskiej) ma wpływ na wartość tych walut. Różnice w stopach procentowych i programach skupu aktywów mogą wpływać na kursy GBP/CZK. Na przykład, wyższe stopy procentowe w Wielkiej Brytanii mogą przyciągać inwestorów, zwiększając popyt na funta.
 2. Sytuacja gospodarcza: Zdrowie gospodarek Wielkiej Brytanii i Czech może wpływać na wartość ich walut. Dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i saldo handlu, są istotne w ocenie fundamentów tych walut.
 3. Wydarzenia polityczne i geopolityczne: Wydarzenia polityczne, takie jak wybory, referendum i zmiany w rządach, mogą wpływać na kursy obu walut. Również czynniki geopolityczne i globalne wydarzenia polityczne mają znaczenie.
 4. Globalne czynniki: Zmiany w polityce międzynarodowej, kryzysy finansowe i wydarzenia na rynkach globalnych mogą wpływać na ogólny sentyment inwestorów i wprowadzać zmienność na rynku walutowym, co może dotyczyć zarówno funta, jak i korony czeskiej.
 5. Sentyment inwestorów: Czynniki psychologiczne, takie jak nastroje i oczekiwania inwestorów, również mogą wpływać na kursy walut.

Dla bardziej szczegółowej analizy zmienności kursu GBP/CZK zalecam korzystanie z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej oraz śledzenie bieżących wydarzeń na rynkach finansowych. Ważne jest również, aby mieć na uwadze, że handel walutami jest ryzykowny i wymaga dokładnej oceny ryzyka oraz planowania strategii inwestycyjnych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 kurs funta brytyjskiego (GBP) był narażony na wiele wydarzeń i czynników, które wpłynęły na jego zmienność. Kilka kluczowych wydarzeń i czynników, które miały istotny wpływ na kurs funta w 2018 roku, to:

 1. Brexit: Kwestia Brexitu pozostawała w centrum uwagi przez cały rok 2018. Negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nadal były źródłem niepewności. Brak klarowności co do przyszłych relacji handlowych i gospodarczych wpływał na wahania kursu funta.
 2. Decyzje Banku Anglii: Decyzje Banku Anglii dotyczące polityki monetarnej, w tym zmiany stóp procentowych, miały wpływ na kurs funta. Bank Anglii podnosił stopy procentowe w 2018 roku, co mogło wpłynąć na wartość funta.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane ekonomiczne, takie jak inflacja, bezrobocie i saldo handlu, odzwierciedlały zdrowie gospodarki brytyjskiej i mogły wpływać na kurs funta.
 4. Wydarzenia polityczne: Wydarzenia polityczne, takie jak rezygnacje członków rządu brytyjskiego w proteście przeciwko planowi Brexitu, mogły wprowadzać niepewność na rynkach finansowych.
 5. Globalne czynniki: Wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak zmiany w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych, mogły wpłynąć na kurs funta jako część ogólnych trendów na rynku walutowym.
 6. Sentyment inwestorów: Czynniki psychologiczne i emocjonalne, takie jak nastroje inwestorów i spekulacje na rynku, również miały wpływ na wahania kursu funta.

Warto zaznaczyć, że w roku 2018 kurs funta brytyjskiego był narażony na dużą zmienność i nagłe ruchy cen ze względu na niepewność związana z procesem Brexitu. Decyzje i wydarzenia związane z Brexitem nadal były kluczowym czynnikiem wpływającym na kurs GBP, a inwestorzy byli czujni na wszelkie aktualności związane z tą kwestią.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości?

Prognozowanie kursu funta brytyjskiego (GBP) jest trudnym zadaniem ze względu na wiele czynników wpływających na tę walutę, w tym polityczne, ekonomiczne i globalne czynniki. Możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości są zróżnicowane, i zawsze istnieje pewien stopień niepewności na rynkach finansowych. Niemniej jednak, można rozważyć kilka możliwych scenariuszy:

 1. Kontynuacja procesu Brexitu: Dalszy rozwój relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie wpływać na kurs funta. Poziom współpracy gospodarczej, obustronne porozumienia i zmiany w regulacjach handlowych będą miały wpływ na wartość GBP. Ewentualne pozytywne rozwinięcie relacji handlowych może wesprzeć funta, podczas gdy tarcia handlowe mogą go osłabić.
 2. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i programów skupu aktywów będą wpływać na kurs funta. Ewentualne podwyżki stóp procentowych mogą wspierać GBP, podczas gdy obniżki mogą je osłabić.
 3. Dane ekonomiczne: Publikowane dane ekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i saldo handlu, będą miały wpływ na kurs funta w miarę ich pojawiania się. Silne dane mogą podnosić wartość GBP, podczas gdy słabe dane mogą ją obniżać.
 4. Sentyment inwestorów: Sentyment inwestorów i spekulacje na rynku mogą prowadzić do nagłych ruchów cen funta. Warto zrozumieć, że nastroje i emocje mogą wpłynąć na krótkoterminową zmienność.
 5. Czynniki globalne: Wydarzenia na arenie międzynarodowej, zmiany w polityce międzynarodowej oraz globalne kryzysy mogą wpływać na kurs GBP jako część ogólnych trendów na rynku walutowym.

Scenariusze te są tylko przykładami, a rzeczywiste wydarzenia i czynniki wpłynące na kurs funta mogą być bardziej skomplikowane i zróżnicowane. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy i traderzy dokładnie analizowali aktualne dane rynkowe, korzystali z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej oraz skonsultowali się z ekspertami finansowymi przed podjęciem decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym. Ponadto, zawsze należy pamiętać o zarządzaniu ryzykiem i stosowaniu odpowiednich strategii inwestycyjnych.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.