Prognoza zmienności cen funta w najbliższych dniach. Jak dziś 19 listopada utrzymują się notowania waluty?

Dnia 19 listopada, brytyjski funt wkracza w nowy dzień handlowy, a inwestorzy z niecierpliwością oczekują, jak będą kształtować się notowania tej ważnej waluty. W świetle dynamicznych zmian na globalnych rynkach finansowych oraz zmiennego otoczenia ekonomicznego, prognozowanie zmienności kursu funta staje się zadaniem zarówno fascynującym, jak i wyzwaniającym.

W niniejszym artykule postaramy się spojrzeć w przyszłość, analizując prognozy dotyczące zmienności cen funta brytyjskiego na najbliższe dni. Biorąc pod uwagę kluczowe wydarzenia makroekonomiczne, decyzje banków centralnych, a także globalne tendencje, przyjrzymy się temu, jakie scenariusze mogą kształtować notowania funta w nadchodzącym tygodniu handlowym.

Celem naszej analizy będzie zrozumienie, jakie czynniki wpływają na obecne notowania funta, jakie prognozy są formułowane przez ekspertów, oraz jak inwestorzy mogą przygotować się na możliwe ruchy na rynku walutowym. Zapraszamy do zgłębienia tajemnic świata finansów, gdzie każda decyzja i każde wydarzenie mają potencjał wpłynąć na losy brytyjskiej waluty.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?

Najlepsze godziny do handlu walutami na rynku forex (Foreign Exchange) są zazwyczaj związane z sesjami rynkowymi, które nachodzą na siebie. Rynek forex działa przez całą dobę, ale różne sesje rynkowe mają swoje charakterystyczne cechy, a ich nachodzenie na siebie może generować większą zmienność i potencjalne okazje do handlu. Oto krótki przegląd głównych sesji:

 1. Azjatycka Sesja (Tokio):
  • Trwa od około 00:00 do 09:00 GMT.
  • Pary walutowe z jenem japońskim (JPY) są często aktywne podczas tej sesji.
  • Zmienność może być niższa w porównaniu do innych sesji.
 2. Europejska Sesja (Londyn):
  • Trwa od około 08:00 do 17:00 GMT.
  • To jedna z najbardziej aktywnych sesji. Pary z euro (EUR) i funtem brytyjskim (GBP) są często aktywne.
  • Otwarcie londyńskiej sesji często generuje zwiększoną zmienność.
 3. Amerykańska Sesja (Nowy Jork):
  • Trwa od około 13:00 do 22:00 GMT.
  • To jedna z najbardziej aktywnych sesji, a pary z dolarem amerykańskim (USD) są szczególnie aktywne.
  • Nachodzenie na siebie sesji londyńskiej i nowojorskiej może generować silne ruchy na rynku.
 4. Sesja Pacyfiku (Sydney):
  • Trwa od około 22:00 do 07:00 GMT.
  • Pary z dolarem australijskim (AUD) i nowozelandzkim (NZD) są często aktywne.
  • Zmienność może być niższa niż podczas innych sesji.

Największą zmienność i najwięcej okazji do handlu często można znaleźć w okresie, gdy nachodzą się na siebie sesje londyńska i nowojorska (około 13:00 – 17:00 GMT), ponieważ wtedy rynek jest najbardziej aktywny. Warto jednak pamiętać, że różne pary walutowe mogą różnić się pod względem aktywności w różnych sesjach. Ponadto, ważne jest monitorowanie ważnych wydarzeń ekonomicznych, które mogą wpływać na zmienność, niezależnie od godzin sesji.

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Transakcje spot i forward są dwiema podstawowymi formami handlu walutami na rynku forex (Foreign Exchange). Oto główne różnice między nimi:

Transakcje Spot:

 1. Czas Rozliczenia:
  • Transakcje spot odbywają się na „miejscu” i są rozliczane „natychmiast” lub w krótkim okresie (zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych) po zawarciu umowy.
 2. Termin Dostawy:
  • Dostawa waluty w transakcji spot następuje w bardzo krótkim okresie, niemal natychmiast po dokonaniu transakcji.
 3. Cena:
  • Cena transakcji spot jest ceną bieżącą rynkową, zwieńczoną spreadem (różnicą między ceną kupna a ceną sprzedaży).
 4. Zastosowanie:
  • Transakcje spot są powszechne w przypadku natychmiastowej wymiany walut, na przykład przy zakupie towarów, usług lub spekulacji krótkoterminowej.

Transakcje Forward:

 1. Czas Rozliczenia:
  • Transakcje forward umożliwiają zawarcie umowy na dostawę waluty w przyszłości, ale zgodnie z warunkami ustalonymi w chwili zawarcia umowy. Rozliczenie odbywa się w przyszłości, na ustalony wcześniej termin.
 2. Termin Dostawy:
  • Dostawa waluty w transakcji forward ma miejsce w określonym przyszłym terminie, który jest wcześniej ustalany przez strony transakcji.
 3. Cena:
  • Cena transakcji forward jest ustalana w chwili zawarcia umowy, ale płatność i dostawa odbywają się w przyszłości. Cena ta może różnić się od bieżącej ceny rynkowej.
 4. Zastosowanie:
  • Transakcje forward są często stosowane w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym w przyszłości. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z transakcji forward, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych.

Podsumowanie Różnic:

 • Czas i Dostawa:
  • Spot: Natychmiastowe rozliczenie i dostawa.
  • Forward: Rozliczenie i dostawa w przyszłości.
 • Cena:
  • Spot: Cena bieżąca rynkowa.
  • Forward: Cena ustalana w chwili zawarcia umowy.
 • Zastosowanie:
  • Spot: Często używane w transakcjach handlowych i spekulacjach krótkoterminowych.
  • Forward: Często stosowane w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym na przyszłość.

Obie formy transakcji mają swoje zastosowania, zależnie od potrzeb i celów uczestników rynku. Transakcje spot są bardziej natychmiastowe i elastyczne, podczas gdy transakcje forward oferują zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w dłuższej perspektywie czasowej.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta brytyjskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych


Ruchy kursu funta brytyjskiego (GBP) w miesiącu marcu w latach ubiegłych mogą być wpływane przez różnorodne czynniki, w tym dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne, a także globalne trendy rynkowe. Niemniej jednak, warto zauważyć, że każdy rok może być unikalny, a analiza historyczna może dostarczyć jedynie ogólnego zarysu.

Poniżej przedstawiam ogólny kontekst dotyczący zachowania kursu funta brytyjskiego w marcu na podstawie kilku potencjalnych czynników:

 1. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja kluczowych wskaźników ekonomicznych, takich jak produkcja przemysłowa, wskaźniki inflacji, czy dane z rynku pracy, może wpływać na wartość funta. Silne dane mogą podnosić wartość waluty.
 2. Decyzje Banku Anglii:
  • Jeżeli Bank Anglii ogłasza zmiany w polityce monetarnej, takie jak zmiana stóp procentowych, może to wpływać na rynkową wycenę funta.
 3. Wydarzenia Polityczne:
  • W związku z Brexitem czy innymi ważnymi wydarzeniami politycznymi, funt brytyjski może reagować na zmieniające się warunki polityczne.
 4. Globalne Nastroje Rynkowe:
  • Czynniki globalne, takie jak wydarzenia na rynkach finansowych czy zmiany w globalnej gospodarce, mogą wpływać na atrakcyjność funta jako waluty inwestycyjnej.
 5. Napięcia Geopolityczne:
  • Wzrost napięć geopolitycznych może wpływać na rynek walutowy, w tym na funta brytyjskiego.

Warto również pamiętać, że rynek walutowy jest dynamiczny, a różnorodność czynników może sprawić, że prognozowanie ruchów kursu staje się trudne. Inwestorzy powinni monitorować bieżące wydarzenia i analizy, aby podejmować bardziej świadome decyzje handlowe.

Analiza zmienności kursu funta brytysjkiego a zmienność dolara kanadyjskiego

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w porównaniu ze zmiennością dolara kanadyjskiego (CAD) obejmuje ocenę historycznych ruchów cenowych obu walut. Poniżej znajdują się potencjalne czynniki wpływające na zmienność tych dwóch walut:

 1. Dane Ekonomiczne:
  • Silne lub słabe dane dotyczące gospodarki Wielkiej Brytanii i Kanady mogą wpływać na wycenę GBP i CAD. Na przykład, pozytywne dane dotyczące wzrostu gospodarczego mogą sprzyjać wzrostowi wartości danej waluty.
 2. Polityka Pieniężna:
  • Decyzje banków centralnych, takich jak Bank Anglii i Bank Kanady, w sprawie stóp procentowych i polityki pieniężnej mogą wpływać na kursy GBP i CAD.
 3. Czynniki Polityczne:
  • Wydarzenia polityczne, takie jak wybory, zmiany w rządzie czy ważne decyzje polityczne, mogą wpływać na rynki walutowe i generować zmienność.
 4. Ceny Surowców:
  • Kanada jest dużym eksporterem surowców, zwłaszcza ropy naftowej. Zmiany cen surowców, w tym ropy, mogą wpływać na kurs dolara kanadyjskiego.
 5. Nastroje na Rynkach Finansowych:
  • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, takie jak zmiany w risk-off czy risk-on, mogą wpływać na popyt na daną walutę jako aktywo bezpieczne.
 6. Napięcia Geopolityczne:
  • Napięcia geopolityczne mogą wpływać na wartość obu walut, zwłaszcza jeśli dotyczą bezpieczeństwa lub stabilności gospodarczej danego kraju.
 7. Zmienność Globalna:
  • Zmienność na rynkach finansowych na poziomie globalnym może wpływać na wszystkie waluty, w tym GBP i CAD.

Analiza porównawcza zmienności kursu funta brytyjskiego a dolara kanadyjskiego może obejmować ocenę historycznych ruchów cenowych, analizy fundamentalnej i bieżących wydarzeń wpływających na obie waluty. Inwestorzy często stosują takie analizy, aby lepiej zrozumieć potencjalne trendy i okazje na rynku walutowym.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2017?

W roku 2017 kurs funta brytyjskiego (GBP) był silnie wpływany przez szereg wydarzeń, zarówno wewnętrznych, związanych z procesem Brexit, jak i globalnych. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które miały istotny wpływ na kurs funta w tym okresie:

 1. Brexit:
  • W toku były negocjacje dotyczące warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Każde doniesienie na temat postępów lub braku postępów w negocjacjach mogło wywołać duże wahania na rynku i wpływać na wartość funta.
 2. Wybory Parlamentarne w Wielkiej Brytanii (czerwiec 2017):
  • Wybory przyspieszone przez premier Theresę May przyniosły zaskakujące rezultaty. Nieoczekiwane zmiany w układzie sił politycznych wpłynęły na nastroje rynkowe i wartość funta.
 3. Decyzje Banku Anglii dotyczące Stóp Procentowych:
  • Bank Anglii podejmował decyzje dotyczące stóp procentowych, a jakakolwiek zmiana w polityce pieniężnej miała wpływ na wartość funta.
 4. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacje danych dotyczących inflacji, produkcji przemysłowej, zatrudnienia i innych wskaźników miały wpływ na ocenę kondycji gospodarczej Wielkiej Brytanii, co bezpośrednio wpływało na funta.
 5. Nastroje na Rynkach Finansowych:
  • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, w tym zmiany w ocenie globalnych ryzyk, mogły wpływać na popyt na daną walutę.
 6. Raporty z Negocjacji Brexit:
  • Informacje dotyczące postępów w negocjacjach Brexit, w tym kwestii dotyczących handlu, granicy irlandzkiej i praw obywateli, miały bezpośredni wpływ na rynkową wycenę funta.
 7. Zmienność Dolara Amerykańskiego:
  • Wydarzenia związane z polityką Stanów Zjednoczonych, takie jak decyzje dotyczące stóp procentowych przez Rezerwę Federalną czy reformy podatkowe, mogły wpływać na wartość dolara amerykańskiego, co z kolei wpływało na relacje GBP/USD.
 8. Napięcia Geopolityczne:
  • Napięcia geopolityczne, takie jak sytuacja na Półwyspie Koreańskim czy napięcia w stosunkach międzynarodowych, mogły wpływać na wartość funta jako aktywa bezpiecznego.

Warto podkreślić, że rynek walutowy jest dynamiczny, a ruchy cenowe są wynikiem wielu czynników. Inwestorzy powinni monitorować bieżące wydarzenia i analizy, aby podejmować bardziej świadome decyzje handlowe.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.