Sprawdzamy jak zmieniały się notowania funta brytyjskiego 23 – 28 października. Jak wyglądał wykres kursu funta w tym roku? Od czego zależy cena funta dzisiaj?

W ostatnich miesiącach rynki finansowe doświadczyły burzliwego okresu, pełnego zmienności i niepewności. Pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, wojna Rosji z Ukrainą, a także kryzys surowcowy to tylko niektóre z wydarzeń, które wpłynęły na globalne rynki. W tym kontekście, jednym z najbardziej zmiennych aktywów okazał się funt brytyjski (GBP), który w ostatnich tygodniach podlegał gwałtownym wahaniom.

W artykule tym skupimy się na analizie zmienności kursu funta brytyjskiego w krótkim okresie, konkretnie w dniach 23 – 28 października. Przyjrzymy się, jakie czynniki wpływały na notowania funta w tym czasie oraz jak kształtował się jego wykres w ciągu całego roku. Rozważymy także, jakie czynniki, zarówno te globalne, jak i specyficzne dla Wielkiej Brytanii, mają obecnie największy wpływ na cenę funta na rynku walutowym.

Zmienność funta jest nie tylko związana z wydarzeniami makroekonomicznymi, ale także z decyzjami polityki monetarnej, nastrojami inwestorów i globalnymi trendami. Dlatego też, zastanowimy się, jakie czynniki te były dominujące w ostatnich dniach października oraz jakie perspektywy kształtują się dla tej waluty w najbliższych tygodniach. Odpowiedzi na te pytania pomogą nam lepiej zrozumieć, jak działa obecnie rynek funta brytyjskiego i jakie scenariusze możemy przewidywać w najbliższej przyszłości.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty zależy od wielu czynników ekonomicznych, politycznych i rynkowych. Oto kilka głównych czynników, które wpływają na wartość waluty:

1. Stopy Procentowe:

 • Wyższe stopy procentowe w danym kraju przyciągają inwestorów szukających wyższych zwrotów z inwestycji denominowanych w tej walucie, co może wzmacniać wartość waluty.

2. Wzrost Gospodarczy:

 • Kraje o silnym i stabilnym wzroście gospodarczym zwykle przyciągają inwestorów, co podnosi popyt na ich walutę, co z kolei może zwiększyć jej wartość.

3. Bilans Handlowy:

 • Kraj mający dodatni bilans handlowy (więcej eksportu niż importu) może mieć silniejszą walutę, ponieważ inne kraje będą kupować jego walutę, aby nabywać jego towary i usługi.

4. Długi Publiczne:

 • Kraje z niższym zadłużeniem publicznym są postrzegane jako bardziej stabilne finansowo, co może wpływać na wartość ich waluty.

5. Stabilność Polityczna:

 • Kraje o stabilnej sytuacji politycznej są bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co może wpływać na wartość ich waluty.

6. Spekulacje Rynkowe:

 • Oczekiwania inwestorów i spekulacje rynkowe mogą również wpływać na krótkoterminowe wahania wartości waluty.

7. Intervencje Rządowe i Banków Centralnych:

 • Rządy i banki centralne czasem interweniują na rynku walutowym, aby stabilizować wartość swojej waluty lub poprawić swoją konkurencyjność eksportową.

8. Wahania Cen Surowców:

 • Kraje, których gospodarki są silnie uzależnione od eksportu surowców, mogą być podatne na zmienność cen surowców, co wpływa na wartość ich walut.

9. Inflacja:

 • Niski poziom inflacji w kraju może zwiększać siłę jego waluty, ponieważ zachęca inwestorów do zakupu tej waluty w oczekiwaniu na zachowanie swojej wartości.

Wartość waluty jest wynikiem skomplikowanej interakcji tych czynników. Inwestorzy na rynku walutowym starają się przewidzieć zmiany w tych czynnikach, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne.

Jakie są najważniejsze rynki i kraje, które wpływają na kursy walutowe?


Istnieje wiele rynków i krajów, które mają istotny wpływ na światowe kursy walutowe. Oto kilka z najważniejszych z nich:

1. Stany Zjednoczone:

 • USA to największa gospodarka na świecie. Decyzje Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed) oraz dane dotyczące wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inflacji mają kluczowe znaczenie dla rynków walutowych.

2. Unia Europejska (Eurozone):

 • Kraje strefy euro, zwłaszcza Niemcy i Francja, mają znaczący wpływ na kurs euro. Decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz dane z gospodarek państw członkowskich są kluczowe dla kursu euro.

3. Japonia:

 • Japonia, mająca jedną z największych gospodarek na świecie, wpływa na rynek walutowy głównie przez Bank Japonii. Japoński jen jest jedną z głównych walut rezerwowych.

4. Chiny:

 • Chiny są największym eksporterem na świecie. Decyzje chińskiego rządu oraz Banku Ludowego Chin mają wpływ na kursy walut, szczególnie na waluty krajów zależnych od handlu z Chinami.

5. Wielka Brytania:

 • Decyzje Banku Anglii oraz wydarzenia związane z Brexitem mają znaczący wpływ na wartość funta brytyjskiego.

6. Kanada:

 • Kanada, będąca jednym z głównych producentów ropy naftowej, jest silnie uzależniona od cen surowców, co wpływa na kurs kanadyjskiego dolara.

7. Australia i Nowa Zelandia:

 • Podobnie jak Kanada, Australia i Nowa Zelandia są krajami uzależnionymi od eksportu surowców, takich jak ruda żelaza i mleko, co wpływa na kursy ich walut.

8. Kraje Schengen (Szwajcaria, Norwegia, Szwecja):

 • Kraje te, choć nie są członkami strefy euro, są ważnymi uczestnikami europejskiego rynku walutowego.

9. Kraje OPEC:

 • Państwa OPEC, które dominują na rynku ropy naftowej, mają znaczący wpływ na kursy walut krajów importujących ropę.

10. Kraje Schengen (Szwajcaria, Norwegia, Szwecja):

 • Kraje te, choć nie są członkami strefy euro, są ważnymi uczestnikami europejskiego rynku walutowego.

Ponadto, inne kraje, które są znaczącymi producentami lub konsumentami surowców, a także te, które są ważnymi uczestnikami międzynarodowego handlu, również mają wpływ na światowe kursy walutowe. Inwestorzy na rynku walutowym muszą śledzić wydarzenia z tych krajów i analizować ich wpływ na rynki walutowe.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

W ciągu ostatnich lat funt brytyjski (GBP) doświadczył znacznej zmienności, której głównymi przyczynami były istotne wydarzenia polityczne, gospodarcze i rynkowe. Oto kilka kluczowych momentów, które wpłynęły na zmienność kursu funta brytyjskiego:

1. Brexit:

 • 2016 rok: Wynik referendum w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 roku spowodował nagłe i drastyczne osłabienie funta, które trwało przez dłuższy czas, ponieważ inwestorzy obawiali się o przyszłość Wielkiej Brytanii poza Unią Europejską.

2. Decyzje Banku Anglii:

 • Podwyżki i obniżki stóp procentowych: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych miały wpływ na kurs funta. Podwyżki stóp procentowych mogły wzmacniać funta, podczas gdy obniżki prowadziły do jego osłabienia.

3. Polityka Wewnętrzna Wielkiej Brytanii:

 • Wybory i zmiany polityczne: Wybory ogólne oraz zmiany na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii miały wpływ na wartość funta ze względu na zmiany w polityce i stabilności politycznej kraju.

4. Negocjacje Brexitowe:

 • 2018-2020 rok: Okres negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską wprowadzał dużą niepewność na rynki finansowe, co wpływało na wartość funta.

5. Pandemia COVID-19:

 • 2020 rok: Wybuch pandemii spowodował ogólny spadek wartości wielu walut, w tym funta, ze względu na niepewność związana z gospodarczymi skutkami pandemii.

6. Ostatnie Decyzje w Polityce Monetarnej:

 • 2021 rok: Ostatnie decyzje Banku Anglii w odpowiedzi na pandemię i zmieniające się warunki gospodarcze miały wpływ na kurs funta.

7. Ogólne Nastroje Rynkowe:

 • Czynniki globalne: Wpływ na funta miały także ogólne nastroje na rynkach finansowych, w tym zmienność na rynkach surowców i napięcia handlowe międzynarodowe.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego wymaga śledzenia tych wydarzeń i ich wpływu na nastroje inwestorów. Inwestorzy na rynku walutowym muszą być świadomi tych czynników i starają się przewidzieć ich skutki, podejmując decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność korony czeskiej

Zrozumienie zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) w relacji do korony czeskiej (CZK) wymaga analizy różnych czynników, które wpływają na obie waluty. Oto kilka kluczowych elementów, które wpływają na zmienność kursu USD/CZK:

1. Polityka Monetarna:

 • Decyzje Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed) w USA oraz Czechy Narodowego Banku Czeskiego (CNB) dotyczące stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na kursy walut.

2. Dane Ekonomiczne:

 • Silne lub słabe dane dotyczące gospodarki USA i Czech mogą wpływać na oczekiwania dotyczące przyszłej polityki monetarnej, co z kolei wpływa na kursy walut.

3. Stosunki Handlowe:

 • Bilans handlowy między USA a Czechami ma wpływ na podaż i popyt na obie waluty. Silny eksport lub import może wpływać na kursy walut.

4. Stabilność Polityczna:

 • Niestabilność polityczna w USA lub Czechach może wprowadzać niepewność na rynki finansowe, wpływając na wartość ich walut.

5. Czynniki Globalne:

 • Wydarzenia o znaczeniu globalnym, takie jak kryzysy finansowe czy napięcia handlowe międzynarodowe, mogą wpływać na wartość obu walut.

6. Intervencje Rządowe:

 • Czeski Narodowy Bank i rząd USA mogą czasem interweniować na rynkach walutowych, aby stabilizować kursy walut.

7. Ropa Naftowa:

 • Czeska Republika jako kraj importujący ropy naftowej może być podatna na zmienność cen ropy, która wpływa na wartość ich waluty.

8. Psychologia Rynku:

 • Nastroje inwestorów, spekulacje i oczekiwania na przyszłość mogą wpływać na krótkoterminową zmienność kursu USD/CZK.

Analiza zmienności kursu USD/CZK wymaga monitorowania tych czynników i ich interakcji na rynkach międzynarodowych. Inwestorzy często korzystają z różnych narzędzi analitycznych i wskaźników ekonomicznych, aby przewidzieć ruchy kursów walut i podejmować decyzje inwestycyjne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2016?

W roku 2016 funt brytyjski (GBP) doświadczył znacznej zmienności, a najważniejszym wydarzeniem, które wpłynęło na jego kurs, było referendum w sprawie Brexitu, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku. W referendum tym Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej, co spowodowało gwałtowne osłabienie funta brytyjskiego. Oto jakie wydarzenia i czynniki miały wpływ na kurs funta w 2016 roku:

1. Referendum w Sprawie Brexitu (23 Czerwca 2016):

 • Wynik referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się za opuszczeniem UE, wywołał szok na rynkach finansowych. Funt brytyjski gwałtownie osłabił się wobec wielu walut, a inwestorzy wyrazili obawy co do przyszłej stabilności gospodarczej Wielkiej Brytanii poza UE.

2. Ostrożne Oczekiwania Dotyczące Polityki Monetarnej:

 • Bank Anglii obserwując niepewność związaną z Brexitem, utrzymywał ostrożne podejście do polityki monetarnej, co wpływało na kurs funta.

3. Początkowe Negocjacje w Sprawie Brexitu:

 • Po referendum rozpoczęły się negocjacje dotyczące warunków opuszczenia UE. Postępy w negocjacjach oraz komunikaty polityków miały wpływ na kurs funta, wywołując okresowe wahania.

4. Wahania na Rynkach Finansowych:

 • Globalne wydarzenia, takie jak wyniki wyborów w innych krajach oraz zmienność na rynkach surowców, wpływały na nastroje inwestorów i kurs funta.

5. Początki Procesu Brexitu:

 • Formalne uruchomienie procesu Brexitu przez rząd brytyjski w marcu 2017 roku stało się kolejnym momentem, który wpłynął na kurs funta.

Wynik referendum w sprawie Brexitu i początkowe etapy procesu opuszczania UE wywołały dużą zmienność na rynku walutowym, a funt brytyjski stał się jedną z najbardziej zmieniających się walut w tym okresie.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Przewidywanie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) jest trudne ze względu na wiele czynników, które mogą wpływać na tę walutę. Niemniej jednak, istnieją kilka możliwych scenariuszy, które są często brane pod uwagę przez analityków i inwestorów:

1. Brexit i Negocjacje Handlowe:

 • Kontynuacja negocjacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską ma kluczowe znaczenie. Umowa handlowa lub brak takiej umowy mogą wpłynąć na kurs funta. Pozytywne rozwinięcie mogłoby wzmocnić funta, podczas gdy brak umowy handlowej lub umowa na niekorzystnych warunkach mogą go osłabić.

2. Polityka Monetarna Banku Anglii:

 • Polityka monetarna, takie jak decyzje dotyczące stóp procentowych i programy luzowania ilościowego, będzie nadal miała wpływ na kurs funta. Oczekiwane podwyżki stóp mogą wzmocnić GBP, podczas gdy obniżki mogą je osłabić.

3. Dane Ekonomiczne:

 • Dane dotyczące wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, inflacji i produkcji przemysłowej mają wpływ na wartość funta. Silne dane mogą wzmocnić GBP, podczas gdy słabe mogą je osłabić.

4. Nastroje na Rynkach Finansowych:

 • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, takie jak zmienność na rynkach surowców czy napięcia handlowe, mogą wpływać na kurs funta jako waluty o charakterze ryzykownym.

5. Pandemia COVID-19:

 • Rozwój pandemii, w tym postępy w leczeniu, wpływają na nastroje na rynkach. Oczekiwania dotyczące ożywienia gospodarczego lub obawy przed kolejnymi falami zachorowań mogą wpływać na kurs funta.

6. Polityczna Stabilność Wielkiej Brytanii:

 • Stabilność polityczna, w tym wyniki przyszłych wyborów i decyzje rządu, może wpływać na zaufanie inwestorów i wartość funta.

7. Intervencje Rządowe:

 • Możliwe interwencje rządowe w celu stabilizacji funta w przypadku gwałtownych ruchów na rynkach.

W związku z tym, inwestorzy na rynku walutowym muszą stale monitorować te czynniki i być gotowi na zmiany w kursie funta brytyjskiego, dostosowując swoje strategie inwestycyjne do zmieniających się warunków rynkowych.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.