Cena funta brytyjskiego w ostatnim tygodniu 28 maja. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania dolara w ostatnim okresie. Po ile jest dziś funt?

Wstęp: Nieprzewidywalność rynku Forex: Analiza wahania kursu dolara amerykańskiego

Rynek Forex, czyli międzynarodowy rynek walutowy, jest jednym z najbardziej dynamicznych i nieprzewidywalnych rynków finansowych na świecie. Dla inwestorów, którzy uczestniczą w handlu walutami, zrozumienie tej nieprzewidywalności jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. W tym artykule skoncentrujemy się na analizie wahania kursu dolara amerykańskiego w minionym tygodniu, aby zobaczyć, jak nieprzewidywalność może wpływać na inwestorów i jak mogą przygotować się na takie zmiany.

Rynek Forex charakteryzuje się wysokim poziomem zmienności, co oznacza, że kursy walut mogą zmieniać się szybko i nieprzewidywalnie. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na te zmiany, takich jak dane ekonomiczne, polityczne wydarzenia, kondycja gospodarcza czy spekulacje rynkowe. Wszystkie te czynniki sprawiają, że inwestorzy na rynku Forex muszą być elastyczni i gotowi na niespodziewane zmiany.

W minionym tygodniu, tj. w okresie 28 maja, obserwowaliśmy znaczące wahania kursu dolara amerykańskiego. Wpływ na te zmiany miały różne czynniki, takie jak decyzje banków centralnych, raporty gospodarcze, wydarzenia polityczne i wiele innych. Dla inwestorów, którzy obserwowali te wahania, mogło to być zarówno okazją do zysku, jak i wyzwaniem w zarządzaniu ryzykiem.

Kurs dolara amerykańskiego jest jednym z kluczowych wskaźników na rynku Forex. Wielu inwestorów korzysta z analizy technicznej i fundamentalnej, aby przewidzieć kierunek zmian kursu dolara. Jednak nawet najbardziej doświadczeni analitycy nie są w stanie precyzyjnie przewidzieć, jak będą się rozwijać te kursy w przyszłości. Rynek Forex jest nieprzewidywalny, a różnorodność czynników wpływających na kursy sprawia, że inwestorzy muszą być elastyczni i gotowi na zmiany.

Co to jest spread i jak wpływa na handel walutami?


Spread na rynku walutowym odnosi się do różnicy między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) danej waluty. Jest to podstawowy koszt transakcyjny, który inwestorzy muszą wziąć pod uwagę podczas handlu walutami. Spread jest wyrażany w pipsach lub punktach i jest narzutem na transakcję, który pobiera broker.

Spread wpływa na handel walutami na kilka sposobów:

 1. Koszt transakcji: Spread jest prowizją pobieraną przez brokera za wykonanie transakcji. Oznacza to, że przy otwarciu pozycji inwestor musi pokryć koszt różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży. Im większy spread, tym większy koszt transakcji, co może wpływać na zysk inwestora.
 2. Wybór brokerów: Różni brokerzy mogą oferować różne spreads dla tych samych par walutowych. Inwestorzy zwykle preferują brokera z węższym spreadem, ponieważ oznacza to niższy koszt transakcji. Wybór brokera o konkurencyjnych spreadach może mieć istotne znaczenie dla inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy wykonują duże ilości transakcji.
 3. Płynność rynku: Spread może być zmienny i zależy od płynności rynku. W momencie, gdy rynek jest bardziej płynny, spready zazwyczaj są węższe, ponieważ istnieje większa liczba kupujących i sprzedających gotowych do zawarcia transakcji. Natomiast w momencie mniejszej płynności spready mogą się rozszerzyć, co oznacza większy koszt transakcji dla inwestorów.
 4. Strategie handlowe: Spread może mieć wpływ na różne strategie handlowe. Na przykład, jeśli inwestor skupia się na krótkoterminowych transakcjach, wąski spread może być istotny, ponieważ minimalizuje koszt transakcji i umożliwia częstsze zawieranie transakcji. Z kolei inwestorzy długoterminowi mogą skupiać się na innych czynnikach, takich jak fundamenty ekonomiczne, zamiast na spreadach.

Ważne jest, aby inwestorzy zrozumieli wpływ spreadu na handel walutami i uwzględnili go w swoich strategiach i planach transakcyjnych. Analiza spreadów, wybór odpowiedniego brokera i świadome zarządzanie kosztami transakcji mogą mieć istotne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu na rynku walutowym.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?

Analiza techniczna jest popularnym narzędziem stosowanym na rynku walutowym, które polega na badaniu danych historycznych cen i wolumenu w celu przewidywania przyszłych ruchów cen. Istnieje wiele narzędzi i wskaźników stosowanych w analizie technicznej na rynku walutowym. Oto kilka z najważniejszych z nich:

 1. Wykresy: Wykresy są podstawowym narzędziem analizy technicznej. Najczęściej stosowanymi typami wykresów na rynku walutowym są wykresy świecowe (candlestick), słupkowe (bar) i liniowe (line). Wykresy pozwalają na wizualne obserwowanie historii cen i identyfikowanie wzorców, trendów i poziomów wsparcia i oporu.
 2. Średnie kroczące: Średnie kroczące to popularne narzędzie analizy technicznej, które pomaga identyfikować trendy i potencjalne punkty zwrotne na rynku walutowym. Najczęściej stosuje się średnie kroczące prostą (SMA) i wykładniczą (EMA).
 3. Wskaźniki momentum: Wskaźniki momentum, takie jak oscylatory stochastyczne, wskaźnik siły względnej (RSI) czy wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence), pomagają identyfikować momenty przyspieszenia lub spowolnienia trendów i sygnalizują potencjalne punkty zwrotne na rynku.
 4. Poziomy wsparcia i oporu: Poziomy wsparcia i oporu są kluczowymi poziomami cenowymi, które mogą wpływać na ruchy cen na rynku walutowym. Analiza tych poziomów może pomóc inwestorom zidentyfikować miejsca, w których cena może napotkać trudności w dalszym wzroście lub spadku.
 5. Formacje cenowe: Formacje cenowe, takie jak formacja podwójnego dna, formacja głowy i ramion, czy trójkąt symetryczny, mogą dostarczać sygnałów handlowych na rynku walutowym. Ich identyfikacja może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji dotyczących wejścia lub wyjścia z pozycji.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Zachowanie kursu funta brytyjskiego w pierwszych kwartałach różniło się w zależności od różnych czynników gospodarczych, politycznych i globalnych. Niemniej jednak, istnieją pewne wzorce i tendencje, które można zauważyć na podstawie analizy historycznych danych.

W niektórych latach kurs funta w pierwszych kwartałach wykazywał umiarkowaną zmienność, stabilizując się lub umacniając w stosunku do innych walut. To czas, kiedy inwestorzy mogą być ostrożni, a dynamika kursu funta może być częściowo determinowana przez dane makroekonomiczne, takie jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacja, stopa bezrobocia i polityka monetarna.

Jednak w innych latach pierwsze kwartały były bardziej nieprzewidywalne, ze względu na wystąpienie ważnych wydarzeń politycznych lub gospodarczych. Na przykład, referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku miało ogromny wpływ na kurs funta. Decyzje polityczne, takie jak zmiany w polityce monetarnej Banku Anglii (Bank of England) czy negocjacje handlowe, mogą również wpływać na wahań kursu funta w pierwszych kwartałach.

Warto jednak podkreślić, że każdego roku sytuacja na rynku może być inna, a wpływ różnych czynników na kurs funta może się różnić. Dlatego ważne jest przeprowadzanie aktualnych analiz i śledzenie bieżących wydarzeń gospodarczych i politycznych, aby lepiej zrozumieć, jak kurs funta może się zachowywać w danym roku.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność rosyjskiego rubla

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego i rosyjskiego rubla, należy zbadać dane historyczne i uwzględnić różne czynniki, które mogą wpływać na te waluty. Względna zmienność kursów tych walut może być wynikiem różnic w fundamentach gospodarczych, polityce monetarnej, polityce rządowej, czynnikach globalnych i geopolitycznych. Poniżej przedstawiam ogólne spostrzeżenia dotyczące zmienności tych dwóch walut, choć należy pamiętać, że rzeczywistość rynkowa może się różnić.

Kurs funta brytyjskiego często wykazuje umiarkowaną do wysokiej zmienność, zwłaszcza w odpowiedzi na wydarzenia związane z Brexitem, polityką monetarną Banku Anglii, danych makroekonomicznych i geopolityką. Negocjacje dotyczące Brexitu i decyzje polityczne mają tendencję do wpływania na wahania kursu funta. W miarę jak pojawiają się nowe informacje dotyczące Brexitu lub polityki gospodarczej, kurs funta może reagować zwiększoną zmiennością.

Rosyjski rubel jest bardziej podatny na zmienność, z czynnikiem ryzyka związanym z cenami ropy naftowej. Rosja jest jednym z największych producentów ropy naftowej, dlatego zmiany w cenach ropy mogą wpływać na wartość rubla. Innymi czynnikami, które mogą wpływać na kurs rubla, są sytuacja polityczna, sankcje międzynarodowe i wydarzenia geopolityczne.

Ważne jest również zauważenie, że analiza zmienności kursu funta brytyjskiego i rosyjskiego rubla wymaga uwzględnienia innych czynników, takich jak warunki gospodarcze, dane makroekonomiczne, polityka rządowa, dane dotyczące inflacji i stopa procentowa. Dodatkowo, techniki analizy technicznej i statystyczne narzędzia mogą być stosowane do badania wzorców i trendów w zmienności kursów walutowych.

W celu uzyskania dokładniejszej analizy zmienności kursu funta brytyjskiego i rosyjskiego rubla, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych źródeł danych, analizy fundamentalnej i technicznej oraz skonsultowanie się z ekspertami rynkowymi.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 na kurs funta brytyjskiego miały wpływ różne czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Poniżej przedstawiam kilka wydarzeń, które miały istotny wpływ na kurs funta w tym okresie:

 1. Negocjacje dotyczące Brexitu: W roku 2018 negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie warunków wyjścia z Unii miały duży wpływ na kurs funta. Niespójność i niepewność dotycząca przyszłych relacji handlowych oraz obawy o gospodarcze konsekwencje Brexitu wpłynęły na wahania kursu funta.
 2. Decyzje Banku Anglii w sprawie stóp procentowych: Bank Anglii podejmował decyzje dotyczące stóp procentowych, które miały wpływ na kurs funta. Podwyżki lub obniżki stóp procentowych mogą wpływać na atrakcyjność funta jako waluty inwestycyjnej i wpływać na jego wartość na rynku.
 3. Dane makroekonomiczne: Opublikowane dane dotyczące inflacji, wzrostu gospodarczego, bezrobocia i innych wskaźników ekonomicznych mogły wpływać na kurs funta. Pozytywne dane gospodarcze mogą wzmocnić funta, podczas gdy negatywne dane mogą prowadzić do jego osłabienia.
 4. Polityka monetarna innych krajów: Decyzje polityki monetarnej podejmowane przez inne ważne banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) czy Europejski Bank Centralny (ECB), mogą wpływać na kurs funta. Różnice w stopach procentowych między Wielką Brytanią a innymi krajami mogą wpływać na popyt na funta.
 5. Wydarzenia geopolityczne: Wydarzenia geopolityczne, takie jak napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, konflikty zbrojne lub inne kryzysy polityczne, mogą wpływać na kurs funta jako waluty bezpiecznej przystani. W takich sytuacjach inwestorzy mogą szukać stabilnych aktywów, co może prowadzić do wzmocnienia funta.

Warto zaznaczyć, że rynek walutowy jest podatny na wiele czynników, a wpływ poszczególnych wydarzeń na kurs funta może być trudny do przewidzenia. Dlatego ważne jest monitorowanie bieżących informacji gospodarczych, politycznych i globalnych oraz skonsultowanie się z ekspertami rynkowymi w celu uzyskania dokładniejszej analizy.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości?


Prognozowanie przyszłych notowań funta brytyjskiego jest trudne i obarczone pewnym stopniem niepewności ze względu na wiele czynników, które mogą wpływać na wartość waluty. Niemniej jednak, można przedstawić kilka możliwych scenariuszy dla przyszłych notowań funta:

 1. Scenariusz wzrostowy: W tym scenariuszu funt brytyjski zyskuje na wartości w stosunku do innych walut. Może to być spowodowane pozytywnymi wynikami negocjacji dotyczących Brexitu, poprawą sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii, podwyżkami stóp procentowych przez Bank Anglii lub innymi czynnikami sprzyjającymi gospodarce brytyjskiej.
 2. Scenariusz spadkowy: W tym scenariuszu funt brytyjski traci na wartości w stosunku do innych walut. Może to być wynikiem negatywnych wyników negocjacji Brexitu, pogorszenia się sytuacji gospodarczej, obniżek stóp procentowych lub innych czynników, które wpływają na zaufanie inwestorów do funta.
 3. Scenariusz stabilny: W tym scenariuszu funt brytyjski utrzymuje się na stabilnym poziomie w stosunku do innych walut. Może to wynikać z osiągnięcia umiarkowanego porozumienia w sprawie Brexitu, równowagi w polityce monetarnej, braku większych wstrząsów gospodarczych lub innych czynników, które utrzymują stabilność funta.

Należy pamiętać, że rynki walutowe są podatne na zmienne warunki ekonomiczne, polityczne i globalne, które mogą wpływać na kurs funta. Ważne jest monitorowanie bieżących informacji, analiza danych makroekonomicznych, decyzje polityki monetarnej oraz uważne obserwowanie negocjacji dotyczących Brexitu, aby lepiej zrozumieć, jakie scenariusze mogą mieć wpływ na przyszłe notowania funta.

W przypadku inwestowania na rynku walutowym zawsze zaleca się skonsultowanie z doświadczonymi doradcami finansowymi lub analitykami rynku, którzy mogą dostarczyć bardziej szczegółowych prognoz i doradzić odpowiednie strategie inwestycyjne, biorąc pod uwagę indywidualne cele i profil ryzyka.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.