Cena funta w ostatnim tygodniu 7 – 12 sierpnia. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Ile trzeba dać dzisiaj za funta?

Rynek Forex, czyli międzynarodowy rynek wymiany walut, jest jednym z największych i najbardziej płynnych rynków finansowych na świecie. Codziennie biliony dolarów wirtualnie przemieszczają się między różnymi walutami, tworząc ogromne możliwości inwestycyjne dla traderów z całego świata. Jednakże, mimo swojej atrakcyjności i potencjału zysków, rynek Forex jest niezwykle nieprzewidywalny, a proces podejmowania decyzji inwestycyjnych na nim jest pełen wyzwań.

Nieprzewidywalność to jedno z kluczowych charakterystycznych cech rynku Forex. Pomimo ogromnej ilości dostępnych danych, narzędzi analitycznych i technologii, inwestorzy często spotykają się z trudnościami w przewidywaniu ruchów kursów walutowych. W rzeczywistości, nawet doświadczeni traderzy zdają sobie sprawę, że rynek Forex jest miejscem, gdzie przeszłe wzorce niekoniecznie muszą się powtarzać, a prognozy często podlegają zmianom zaskakującym.

Wpływ na to stanowią liczne czynniki, które mogą wpłynąć na zmiany kursów walut w sposób nieprzewidywalny. Polityczne decyzje, dane makroekonomiczne, napięcia międzynarodowe, wydarzenia geopolityczne, a nawet spekulacje innych inwestorów – to tylko kilka z wielu elementów, które mogą diametralnie zmienić kierunek i dynamikę kursu waluty w ciągu zaledwie chwili.

Aby zrozumieć tę nieprzewidywalność, warto przeanalizować przykład wahania kursu funta brytyjskiego (GBP) w minionym tygodniu, tj. od 7 do 12 sierpnia. Kurs tej brytyjskiej waluty, choć z pozoru narażony na wpływ istotnych wydarzeń gospodarczych i politycznych, może poddać się nagłym zmianom, które trudno jest przewidzieć. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej temu konkretnemu przypadkowi, by dowiedzieć się, w jaki sposób nieprzewidywalność rynku Forex wpływa na codzienne decyzje inwestycyjne oraz jak inwestorzy mogą radzić sobie w środowisku pełnym zmienności.

Rynek Forex jest światem, w którym każda zmiana, informacja czy decyzja może wywołać reakcję łańcuchową o nieoczekiwanych skutkach. W dalszej części artykułu poznamy bliżej, dlaczego nieprzewidywalność stanowi integralną część tego fascynującego, ale wymagającego rynku.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty jest wynikiem złożonej interakcji wielu czynników ekonomicznych, politycznych i psychologicznych. Oto niektóre z głównych czynników, od których zależy wartość waluty:

 1. Różnice w stopach procentowych: Wyższe stopy procentowe w danym kraju mogą przyciągać zagranicznych inwestorów, co zwiększa popyt na walutę tego kraju i może prowadzić do umocnienia jej wartości.
 2. Stabilność gospodarcza: Kraje o silnej i stabilnej gospodarce zazwyczaj cieszą się mocniejszą walutą. Wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, rosnący PKB i inne wskaźniki mogą wpływać na pozytywne odbicie wartości waluty.
 3. Inflacja: Niski poziom inflacji może przyczynić się do umocnienia waluty, ponieważ zachęca do oszczędzania i inwestowania w danym kraju.
 4. Bilans handlowy: Kraje, które osiągają nadwyżkę w bilansie handlowym (eksport większy niż import), mogą wywierać presję na umocnienie swojej waluty.
 5. Stosunki polityczne i stabilność: Niemożliwe jest oddzielenie czynników politycznych od wartości waluty. Stabilność polityczna, odpowiednia polityka i regulacje są ważne dla zachowania zaufania inwestorów i utrzymania wartości waluty.
 6. Dług publiczny: Wysoki poziom długu publicznego w danym kraju może wpłynąć na obawy inwestorów i prowadzić do osłabienia wartości waluty.
 7. Wydarzenia makroekonomiczne: Publikowane dane ekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, zatrudnienie czy sprzedaż detaliczna, mogą wpływać na oczekiwania co do kondycji gospodarki i wartości waluty.
 8. Stosunki handlowe i umowy międzynarodowe: Negocjacje handlowe i zawierane umowy handlowe między krajami mogą wpływać na wymianę handlową i wartość walut.
 9. Stosunki dewizowe: Poziom podaży i popytu na daną walutę na rynku międzynarodowym wpływa na jej kurs. Im większy popyt, tym wyższa wartość waluty.
 10. Sentiment rynkowy: Odczucia inwestorów, ich nastroje i oczekiwania mogą wpływać na popyt na daną walutę. Negatywne wydarzenia lub niepewność mogą prowadzić do spadku wartości waluty.

Warto zauważyć, że powyższe czynniki są ze sobą powiązane i wzajemnie oddziałują. Wartość waluty jest wynikiem równowagi między różnymi siłami na rynku, a dynamika rynku Forex może być skomplikowana i trudna do przewidzenia. Inwestorzy muszą uwzględniać wiele zmiennych i bacznie monitorować wydarzenia zarówno w kraju, którego walutę analizują, jak i na arenie międzynarodowej.

Jakie są koszty związane z handlem walutami?


Handel walutami na rynku Forex wiąże się z różnymi kosztami, które mogą mieć wpływ na zyskowność inwestycji. Oto niektóre z głównych kosztów związanych z handlem walutami:

 1. Spread: Spread to różnica między ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid) danej pary walutowej. Jest to podstawowy koszt transakcyjny, który zarabia broker. Im węższy spread, tym mniej kosztowny handel.
 2. Prowizje i opłaty brokerów: Niektórzy brokerzy mogą pobierać prowizje za transakcje lub inne opłaty, takie jak opłaty za przetrzymywanie pozycji na noc (zwane rolloverem).
 3. Rollover (Swap): Rollover to koszt związany z przenoszeniem pozycji na kolejny dzień. Jest to koszt związany z różnicą w stopach procentowych między dwiema walutami w parze. Jeśli inwestor trzyma pozycję na noc, może ponieść dodatkowe koszty lub zyski w zależności od różnicy w stopach procentowych.
 4. Slippage: Slippage to różnica między ceną, którą trader zamierzał osiągnąć, a rzeczywistą ceną, po której została zrealizowana transakcja. Może wynikać z szybkich zmian cen na rynku, szczególnie w warunkach dużej zmienności.
 5. Koszty związane z analizą i narzędziami: Inwestorzy często korzystają z różnych narzędzi, wskaźników i analiz technicznych lub fundamentalnych. Koszty związane z dostępem do tych narzędzi mogą wpłynąć na ogólne koszty handlu.
 6. Koszty związane z finansowaniem konta: Niektóre brokery mogą pobierać opłaty za wpłaty lub wypłaty środków na konto handlowe.
 7. Podatki: W zależności od lokalnych przepisów podatkowych, inwestorzy mogą być zobowiązani do opłacania podatków od zysków z handlu walutami.
 8. Koszty kursów walut: Przy wymianie jednej waluty na inną, inwestorzy mogą ponosić koszty związane z różnicami między kursami kupna i sprzedaży, zwłaszcza w przypadku wymiany fizycznej.
 9. Psychologiczne koszty: Handel na rynku Forex wiąże się także z aspektami psychologicznymi. Zbyt częste transakcje, emocje i niewłaściwe podejście do ryzyka mogą prowadzić do strat.

Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć i oszacować wszystkie te koszty przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex. Wybór odpowiedniego brokera, strategii zarządzania ryzykiem oraz świadome podejście do kosztów może pomóc w zminimalizowaniu wpływu kosztów na zyskowność inwestycji.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) na przestrzeni ostatnich lat może uwzględniać wiele kluczowych wydarzeń, które wpłynęły na jego zmienność. Oto kilka ważnych momentów i wydarzeń, które przyczyniły się do zwiększonej zmienności kursu funta:

 1. Brexit i referendum w 2016 roku: Wynik referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku był jednym z głównych czynników wpływających na zmienność funta. Decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej wywołała dużą niepewność wśród inwestorów, co spowodowało gwałtowne spadki i wzrosty kursu funta w kolejnych latach.
 2. Negocjacje Brexitowe: Proces negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską w latach po referendum był okresem ciągłych zmian w oczekiwaniach dotyczących warunków Brexitu. Informacje o postępach w negocjacjach, doniesienia prasowe i rosnące obawy dotyczące „twardego” lub „miękkiego” Brexitu wpływały na kurs funta.
 3. Decyzje Banku Anglii o stopach procentowych: Zmiany stóp procentowych ogłaszane przez Bank Anglii mogły wpływać na kurs funta. Wzrost stóp procentowych mógłby przyciągać zagranicznych inwestorów i wspierać funta, podczas gdy obniżka stóp procentowych mogłaby prowadzić do osłabienia waluty.
 4. Wybory parlamentarne i polityka wewnętrzna: Wybory parlamentarne oraz kwestie polityczne wewnętrzne mogły wpływać na kurs funta poprzez tworzenie niepewności co do stabilności rządu i kierunku polityki.
 5. Dane makroekonomiczne: Publikacja wskaźników ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, inflacja, produkcja przemysłowa, mogła wpływać na oczekiwania co do kondycji gospodarki i wpływać na zmienność kursu funta.
 6. Napięcia handlowe i wydarzenia międzynarodowe: Napięcia handlowe na arenie międzynarodowej oraz wydarzenia geopolityczne mogły wpływać na popyt na aktywa bezpieczne, w tym funta, podczas okresów wzmożonej niepewności.
 7. Pandemia COVID-19: Globalna pandemia wywołana przez COVID-19 miała ogromny wpływ na rynki finansowe, w tym na kurs funta. Wprowadzenie restrykcji, spowolnienie gospodarcze i ogólna niepewność mogły prowadzić do gwałtownych zmian kursu funta.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego w kontekście tych kluczowych wydarzeń może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących tego, jak różne czynniki wpływały na zachowanie waluty w przeszłości. Jednak warto pamiętać, że kursy walut są zmiennym i skomplikowanym zagadnieniem, a przyszłe zmiany kursu funta mogą być wynikiem innych czynników niż te wymienione powyżej.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność korony szwedzkiej

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w porównaniu do zmienności korony szwedzkiej (SEK) może dostarczyć cennych informacji na temat relacji między tymi dwiema walutami i wpływu różnych czynników na ich zmienność. Oto kilka kwestii, które można przeanalizować:

 1. Korelacja i wzajemne relacje: Analiza korelacji między kursem funta a kursem korony szwedzkiej może pomóc zrozumieć, czy istnieje tendencja do równoczesnych ruchów w tych dwóch walutach. Wysoka korelacja może sugerować, że obie waluty reagują na podobne czynniki, podczas gdy niska korelacja może wskazywać na odmienne determinanty ich kursów.
 2. Ważne wydarzenia ekonomiczne: Warto zbadać, czy istnieją ważne wydarzenia ekonomiczne, polityczne lub międzynarodowe, które wpłynęły na zmienność kursów tych dwóch walut w przeszłości. Czy podobne wydarzenia miały podobny wpływ na obie waluty, czy może różnice wynikają z lokalnych uwarunkowań?
 3. Polityka monetarna: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej Banku Anglii oraz Szwedzkiego Banku Centralnego mogą wpłynąć na wartość funta i korony szwedzkiej. Porównanie zmian w polityce monetarnej i ich wpływu na te waluty może być interesujące.
 4. Wpływ czynników globalnych: Napięcia handlowe, wydarzenia geopolityczne i nastroje na rynkach finansowych mogą wpływać na wartość obu walut jako aktywów ryzykownych lub bezpiecznych.
 5. Dane makroekonomiczne: Analiza publikowanych wskaźników ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, może pomóc zrozumieć, jakie czynniki gospodarcze wpływały na kursy tych walut.
 6. Wydarzenia specyficzne dla każdej waluty: Czy istnieją wydarzenia specyficzne dla funta lub korony szwedzkiej, które mogły wpłynąć na ich zmienność? To może obejmować kwestie polityczne, gospodarcze lub inne okoliczności.

Przeprowadzając taką analizę, można zdobyć głębsze zrozumienie zmienności kursów funta i korony szwedzkiej oraz zidentyfikować, które czynniki miały największy wpływ na ich ruchy. Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo dynamiczny i skomplikowany, a przeszłe wydarzenia nie zawsze muszą dokładnie się powtarzać w przyszłości.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 kurs funta brytyjskiego (GBP) był pod wpływem różnych wydarzeń, które znacząco wpłynęły na jego zmienność. Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na kurs funta w 2018 roku:

 1. Negocjacje Brexitowe: Proces negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie Brexitu był jednym z głównych czynników wpływających na kurs funta w 2018 roku. Doniesienia prasowe, spekulacje i zmienne oczekiwania co do warunków Brexitu powodowały dużą niepewność, co skutkowało zmiennością kursu funta.
 2. Decyzje Banku Anglii o stopach procentowych: Zmiany stóp procentowych ogłaszane przez Bank Anglii mogły wpływać na kurs funta. Decyzje te mogły być podejmowane w kontekście perspektyw gospodarczych i polityki monetarnej.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikacja wskaźników ekonomicznych, takich jak inflacja, wzrost gospodarczy czy zatrudnienie, miała wpływ na oczekiwania inwestorów co do kondycji gospodarki brytyjskiej i wpływała na zmienność kursu funta.
 4. Polityka wewnętrzna i kwestie polityczne: Wybory lokalne i kwestie polityczne wewnętrzne, takie jak zmiany w rządzie czy polityczne spory, mogły wpływać na kurs funta poprzez tworzenie niepewności co do stabilności rządu i wpływu na kierunek polityki.
 5. Napięcia międzynarodowe i handlowe: Napięcia handlowe na arenie międzynarodowej mogły wpłynąć na nastroje inwestorów i wpływać na popyt na aktywa bezpieczne, w tym funta.
 6. Wpływ dolar amerykański: Ruchy kursu funta mogły być również kształtowane przez siłę dolar amerykańskiego, który jest jednym z głównych graczy na rynku walutowym.
 7. Wyniki gospodarcze: Gwałtowne zmiany w wynikach gospodarczych, takie jak spowolnienie wzrostu lub pozytywne dane, mogły wpływać na oczekiwania inwestorów i zmieniać kurs funta.
 8. Pandemia COVID-19: Choć początkowo nie było to wydarzenie z 2018 roku, to trwający proces Brexitu oraz napięcia związane z negocjacjami mogły wpłynąć na zachowanie funta w kontekście pandemii COVID-19, która wybuchła w późniejszych latach.

Te wydarzenia razem wpłynęły na kurs funta brytyjskiego w 2018 roku, tworząc okres dużych zmian i niepewności na rynku walutowym.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie przyszłego kursu funta brytyjskiego jest wyjątkowo trudne ze względu na wiele zmiennych wpływających na rynek walutowy. Niemniej jednak, mogę przedstawić ogólne scenariusze, które mogą wpłynąć na zmienność notowań funta w najbliższych tygodniach:

 1. Brexit i negocjacje handlowe: Kontynuacja negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie handlu po Brexicie może wpłynąć na zmienność funta. Postęp lub brak postępu w negocjacjach może wywołać nagłe zmiany w oczekiwaniach inwestorów.
 2. Decyzje Banku Anglii o stopach procentowych: Zmiany stóp procentowych ogłaszane przez Bank Anglii mogą wpłynąć na kurs funta. Jeśli bank centralny zdecyduje się na podniesienie lub obniżenie stóp procentowych, może to wpłynąć na kurs funta i jego zmienność.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikacja kluczowych wskaźników ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, inflacja czy zatrudnienie, może wpłynąć na oczekiwania inwestorów i wpłynąć na kurs funta.
 4. Napięcia międzynarodowe: Napięcia handlowe na arenie międzynarodowej czy wydarzenia geopolityczne mogą wpłynąć na nastroje inwestorów i wpływać na popyt na aktywa bezpieczne, w tym funta.
 5. Zmiany polityczne: Wybory, zmiany w rządzie czy inne wydarzenia polityczne mogą wpłynąć na kurs funta poprzez tworzenie niepewności co do stabilności rządu i kierunku polityki.
 6. Wpływ pandemii COVID-19: Dalsze rozwijanie pandemii COVID-19, szczególnie związane z mutacjami wirusa czy wpływem na gospodarkę, może wpływać na zmienność kursu funta.
 7. Sentiment rynkowy: Ogólny nastroj na rynkach finansowych, w tym zmiany w indeksach giełdowych czy dostępność aktywów bezpiecznych, może wpłynąć na popyt na funta.

Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a wiele czynników może wpłynąć na kurs funta w każdym kierunku. Inwestorzy powinni zachować ostrożność, stosować strategie zarządzania ryzykiem i być gotowi na zmienność, która jest integralną częścią handlu walutami.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.